Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Floorsafe


Artikel 1 Definities

a. Verkoper: Eenmanszaak Eurotep met handelsnaam Floorsafe, verder ook te noemen: “Floorsafe”.

b. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van goederen van Floorsafe wordt gesloten.

c. Partijen: verkoper en koper gezamenlijk.

d. Schade: directe schade, indirecte schade, gederfde winst of verminderde opbrengst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht, levering of overeenkomst van en met Floorsafe.

b. Algemene inkoopvoorwaarden of anderszins van deze voorwaarden afwijkende bedingen      van koper zijn voor Floorsafe niet bindend en niet van toepassing tenzij Floorsafe deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 3 Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen van Floorsafe, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Floorsafe en koper komt niet tot stand, indien Floorsafe binnen 14 dagen nadat Floorsafe de opdracht en/of bestellingen van koper heeft ontvangen, te kennen geeft deze niet te aanvaarden.

b. Indien Floorsafe na totstandkoming van een overeenkomst doch voor of gedurende de uivoering daarvan zijn prijzen wijzigt is Floorsafe gerechtigd de gewijzigde prijzen aan de koper in rekening te brengen. Wijzigingen van de overeengekomen prijs kunnen zich met name voordoen op grond van wettelijke bepalingen, zoals; invoerrechten; omzetbelasting; loonsverhogingen.


Artikel 4 Levering en leveringstijd

a. Voor zover Floorsafe levertijden niet uitdrukkelijk schriftelijk als bindend heeft opgegeven zijn deze vrijblijvend. Indien, in geval van levering met een indeling op afroep, koper niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen levertijd is deze van rechtswege in verzuim en is Floorsafe gerechtigd binnen de overeengekomen levertijd de levering geheel of in gedeelten uit te voeren en daarmee overeenstemmende betalingen te verlangen.

b. Bindende levertijden geven, indien zij – anders dan door overmacht – worden overschreden, koper slechts aanspraak op annulering van de overeenkomst. In geen geval is Floorsafe aansprakelijk voor schade die de koper eventueel lijdt als gevolg van overschrijding van de levertijd.

c. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden zijn onder meer begrepen oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen van het verkeer, maatregelen van overheidswege en in het algemeen alle feiten en omstandigheden die een normale uitvoering van de overeenkomst verhinderden of bemoeilijken. Voorts onverminderd het bepaalde in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten de wil en toedoen van Floorsafe, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de Floorsafe ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

d. Floorsafe kan zich ook dan op overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden beroepen indien de betreffende feiten en omstandigheden ten tijde van het aangaan der overeenkomst voorzien waren.

e. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering der overeenkomst met meer dan twee maanden wordt opgeschort zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere schriftelijke mededelingen te doen zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak op schadevergoeding heeft. Zodanige mededelingen zal moeten geschieden binnen een week na het verstrijken van voornoemde termijn.

f. Indien Floorsafe bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 5 levering goederen

 a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de gekochte/bewerkte goederen verzonden voor rekening en risico van koper ongeacht de tekst van de vrachtbrief, vervoeradres e.d. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. De wijze van verzending en de verzendroute zijn ter keuze van Floorsafe. Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen, indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten bij haar in rekeningen worden gebracht.

b. Ook indien levering franco met koper is overeengekomen, is het hiervoor onder a. gestelde van toepassing. Verhoging van de vrachtprijs na totstandkoming der overeenkomst is voor rekening van koper.

c. In geval van retourzending, om welke reden dan ook, zijn de daarmede gemoeide kosten voor rekening van de koper, terwijl de goederen ook dan reizen voor risico van koper. Eerst na daadwerkelijk ontvangst van de goederen is de retourzending voltooid.

e. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is Floorsafe gerechtigd om te leveren en te factureren in gedeelten.

f. Door koper niet tijdig afgenomen goederen, blijven gedurende een maand na schriftelijke aanmaningen, ter beschikking bij Floorsafe, voor rekening en risico van koper. Bij gebreke van schriftelijke afroep van goederen binnen die termijn is Floorsafe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, alle door koper gekochte goederen te verkopen en het eventuele verschil in opbrengst als schade te verhalen op koper.

g. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 dient koper de verpakking en het geleverde direct bij aflevering te controleren op beschadiging en/of tekorten, en eventueel tekorten en/of beschadigingen op het vervoersdocument (vrachtbrief c.q. vervoeradres,c.q. afleveringsbon) nauwkeurig aan te tekenen. Bij gebreke daarvan kunnen geen reclames terzake meer in behandeling worden genomen.


Artikel 6 Verplichtingen van de koper

a. Koper is verplicht direct na ontvangst van de goederen deze nauwkeurig te controleren c.q. te doen controleren op de juiste hoeveelheid, samenstelling en fabricage en/of andere fouten.

b. Eventuele reclames dienen Floorsafe binnen twee weken na aflevering van geleverde /bewerkte goederen schriftelijk te hebben bereikt en zulks onder een nauwkeurige beschrijving van de klacht(en).

c. De goederen dienen op eerste verzoek van Floorsafe voor nader onderzoek door Floorsafe of door een door Floorsafe aan te wijzen derde ter beschikking te worden gesteld. Elke recht te reclameren is vervallen indien koper niet of niet ten volle aan de voormelde verplichtingen voldoet. Evenmin is reclame mogelijk indien het gekochte één of meer afwijkingen vertoont die valt/vallen binnen een redelijk productie – tolerantie.

d. In geval een reclame door Floorsafe gegrond wordt bevonden zal Floorsafe te hare keuze het gekochte vervangen dan wel een reductie op de prijs verlenen. Met betrekking tot bewerkte goederen zal ten hoogste de bewerking geheel of ten dele kosteloos opnieuw worden uitgevoerd. Enige verdergaande aanspraak komt koper niet toe.

e. De ondeugdelijkheid van de geleverde/bewerkte goederen geeft nimmer, ook niet wanneer deze ingevolge lid c tijdig ter kennis van Floorsafe is gebracht, het recht van koper tot ontbinding van de overeenkomst. Koper heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij Floorsafe hiermede voorafgaan uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien koper in strijd met voorgaande de zaken retour zendt, worden deze voor rekening en risico van koper ter beschikking gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 a. De eigendom van de geleverde/bewerkte goederen gaat eerst op koper over nadat deze volledig aan alle verplichtingen jegens Floorsafe, uit welke hoofde ook, waaronder volledige betaling van de koopprijs van alle goederen, heeft voldaan.

b. Koper is verplicht om onmiddellijk, doch binnen één dag, nadat enige derde rechten pretendeert ten aanzien van door Floorsafe geleverde goederen Floorsafe daarvan op de hoogte te brengen.

c. In alle gevallen waarin Floorsafe gerechtigd is de overeenkomst(en) met koper als beëindigd te beschouwen, dan wel verplichtingen daaruit als opgeschort te beschouwen, alsmede indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Floorsafe tekortschiet of Floorsafe goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is Floorsafe gerechtigd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te halen. Voor zoveel nodig wordt Floorsafe beschouwd als door koper onherroepelijk gemachtigd de betreffende goederen weg te halen c.q. te doen weghalen daar waar deze zich bevinden

d. Koper is bevoegd om uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te beschikken over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust. In geen geval is koper bevoegd aan derden enig pandrecht en/of zekerheidsrecht ten aanzien van deze goederen te verlenen.

e. Indien Floorsafe van het recht tot terughalen der goederen gebruik maakt, zal Floorsafe - te hare keuze – de goederen onder zich houden tot koper alsnog aan zijn verplichtingen jegens Floorsafe heeft voldaan dan wel, geheel of ten dele, de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op hetgeen koper aan ons verschuldigd is.

f. Bij doorverkoop door koper zal reeds thans voor alsdan de vordering aan Floorsafe worden gecedeerd, welke cessie wordt aangenomen.


Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Floorsafe is niet aansprakelijk voor schade aan de door Floorsafe ter bewerking gegeven goederen en/of goederen die voorlopig door koper in opslag/bewaring zijn gegeven. Evenmin is Floorsafe aansprakelijk voor schade opzettelijk door werknemer(s) of derden aan de hiervoor genoemde goederen toegebracht.

b. Floorsafe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste, onnauwkeurige dan wel onduidelijk verstrekte gegevens met betrekking tot de opdracht.

c. Koper vrijwaart Floorsafe tegen alle aanspraken van derden, ongeacht aard en omvang daarvan, terzake van door Floorsafe aan koper geleverde/bewerkte zaken en/of verpakking, waardoor die derden schade mochten hebben geleden.

d. Door Floorsafe aan koper verstrekte ontwerptekeningen, werk – en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, materialen en/of andere gegevens gelden slechts als benaderde beschrijvingen van zaken. Slechts indien de zaken afwijken van voormelde gegevens, en Floorsafe formeel in staat is gesteld het gebrek te verhelpen is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na levering te ontbinden. Floorsafe is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door koper van voornoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De in dit artikel vermelde gegevens, dan wel enig recht daarop, alsmede koper niet in eigendom toebehorend(e) merk, octrooi, handelsnaam, model of auteursrecht, gaan niet over op koper. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van deze overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Floorsafe.

e. Van de door koper aan Floorsafe verstrekte ontwerptekeningen, werk – en detailtekeningen, modellen fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren, materialen en/of andere gegevens wordt door Floorsafe aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.

f. Koper vrijwaart Floorsafe tegen aanspraken, in en buiten rechte, van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi, handelsnaam-, model- of auteursrecht, of enig ander recht van die derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking daarvan door Floorsafe. Indien een derde bezwaar maakt tegen deze uitlevering door Floorsafe, is Floorsafe, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat Floorsafe enige schadevergoeding jegens koper gehouden is.


Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

a. voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen moet betaling geschieden netto binnen dertig dagen, door storting of overmaking op een der op de factuur vermelde rekeningen, zonder korting of verrekening uit welke hoofde ook. Het ingediend hebben van een reclame schort de betalingsverplichting van koper geheel noch ten dele op.

b. Floorsafe is bevoegd te allen tijde van koper te vorderen dat deze te hare genoegen zekerheid stelt voor de nakoming van de betalingsverplichtingen jegens Floorsafe.

c. Indien een order in deelleveringen is uitgevoerd, en elk deel afzonderlijk is gefactureerd, is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

d. In het geval van niet tijdige betaling door koper van het aan Floorsafe volledige toekomende bedrag, is zij van rechtswege jegens Floorsafe in verzuim zonder dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist. Vanaf dat tijdstip is Floorsafe gerechtigd al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met koper als opgeschort te beschouwen.

e. Floorsafe is bevoegd om teruggave/afgifte van al de van koper in bezit van Floorsafe of onder beheer van Floorsafe zijnde goederen te weigeren, totdat al hetgeen aan Floorsafe verschuldigd is uit hoofde van levering en/of bewerking is voldaan. Floorsafe is bevoegd hiervoor genoemde goederen geheel of ten dele te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op hetgeen aan Floorsafe verschuldigd is.

f. Koper is vanaf het tijdstip waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop koper daadwerkelijk heeft betaald een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

g. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op rekening van Floorsafe is bijgeschreven.

h. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn dan is koper alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

i. Indien Floorsafe in een gerechtelijke procedure (grotendeels) in het gelijk wordt gesteld dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

j. In geval koper suréance van betaling aanvraagt, indien diens faillissement wordt aangevraagd, indien op enig vermogensbestanddeel van koper conservator of executoriaal beslag wordt gelegd en in alle gevallen waarin koper weet dan wel behoort te weten dat zij haar verplichtingen jegens Floorsafe niet na zal kunnen komen, is koper verplicht Floorsafe daarvan terstond telefonisch in kennis te stellen en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen. Indien koper Floorsafe niet (tijdig) in kennis stelt van het voornoemde dan is koper hiervoor voor elke dag dat zij te laat is een boete van € 1.000,-- verschuldigd.

k. Indien koper van oordeel is dat het saldo dat hij volgens de van Floorsafe uitgegane stukken verschuldigd is onjuist is, is koper gehouden om daartegen binnen tien dagen schriftelijk te protesteren onder nauwkeurige opgave van de door haar gepretendeerde foutieve boekingen. Bij gebreke van zodanige protest is het recht van koper om bezwaar te maken tegen het saldo vervallen.


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Floorsafe is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van de) overeenkomst, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle.

c. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Floorsafe en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.